Finansal Sözlük

Bir finansal enstrümanın zamana bağlı fiyat grafiği kullanılarak, genelde trend yönünü ve gelecek fiyatları matematiksel işlemlerle tahmin etmeye çalışan teknik analiz yöntemleridir.

İntifa hakkı, menkul ve gayrimenkullar ile bir mal varlığı üzerine tesis olunan ve tesis olduğu taşınmazdan istifade etme hakkını veren ve tapu siciline tescili ile meydana gelen bir haktır.

Taşınmaz mal üzerine konulan rehindir.

Tapu Dairesi’nde taşınmaz üzerine ipotek tesis edildiğinde alınan belgedir.

Gayrimenkul üzerindeki ipoteğin kaldırılması işlemidir.

Bir gayrimenkulün ipotek ettirilmesiyle, standart ihtiyaç kredisine göre daha uzun vade ve daha yüksek tutarda kullanılabilen kredi türüdür.

Bir sermaye piyasası aracının, kendisi ya da katları ile işlem yapılabilecek asgari sayısını ya da değerini ifade eder.

Her hisse senedi için gerçeklesen işlemlerdeki hisse senedi sayısı ile işlem fiyatının çarpılmasıyla elde edilen değerlerin toplamıdır. Tüm hisse senetlerinin işlem hacimleri toplamı, piyasanın toplam hacmini oluşturur.

Tüm hisse senetleri için gerçekleşen işlemlerdeki her emrin içerdiği hisse senedi sayısı ile işlem fiyatının çarpılarak elde edilen yekünlerin toplanmasıdır.

Bir seansda ya da belli bir dönemde alınıp satılan menkul kıymet adedidir.

İşletmenin doğrudan ya da dolaylı olarak diğer şirketlerin yönetimine katılma hakkını elde edebilmesi için gerekli en az %10, en fazla %50 oranında hisseye sahip olması durumudur.

Vergiye tabi olması gereken bir olayın veya gelirin, ya tamamen yada belli bir miktar yahut oransal olarak hesaplanan kısmının vergi dışı bırakılmasıdır.

Sabit getirili mankul kıymetin vade bitiminde anapara ve varsa kupon faizinin ihraççı tarafından sabit getirili mankul kıymatin sahibine ödenmesidir.

Yerli bir şirketin yabancı bir diğeriyle ortaklık kurmasıdır. Böyle bir ortaklık genellikle her iki taraf için yarı yarıya paylarla gerçekleştirilir. Payların yüzde 40/60 olması da mümkündür. Buna karşılık yerli ortak şirket yönetiminde söz hakkını korur.

Her çeşit arazi ve mülklerin yerinin, alanının, sınırlarının ve değerlerinin belirlenip plana bağlanması işini yerine getiren kamu kuruluşudur.

Yatırımcının, kendi sermayesinin belli bir katına kadar orandaişlem yapabilediği sistemdir. Örneğin yatırımcının sermayesi 10,000 $ olduğunda 1:100 kaldıraç oranı ile 1,000,000 $ değerinde sermaye ile işlem yapılabilmesidir. Bu işlemlerde yapacağı her işlemdeki karı/zararı kaldıraç oranına göre artmış olur.

Yatırımcının yatırım miktarını belirli oranda bir çarpan ile arttırarak yatırılan teminattan daha yüksek bir işlem hacmi elde etmesine imkan sağlayan sistemdir.

Para ya da para yerine geçen belgelerin değiştirilmelerine özgü olan işlemlerdir. Para alım ve satımı ile ilgili işlemleri kapsar.

Devletin kamu harcamalarını karşılamak amacıyla vergi, harç, resim, para cezaları, mülk-teşebbüs gelirleri, borçlanmalar, yardım-bağış, devalüasyondan doğan fark gibi gelirlerden oluşur.

Herhangi bir işletmenin birikmiş yedek akçe ve karının sermaye artırımında kullanılmasına denir.

Toplam hasılattan toplam maliyetin düşmesi ile elde edilen değerdir.

Türkiye’de yatırım yapmış olan yabancıların söz konusu yatırımlardan elde ettikleri gelirlerin yurtdışındaki şirketlerine aktarmasıdır.

Yasal işlerden elde edilmemiş veya vergisi ödenmemiş paraya denir.

Açık bir pozisyonu belirlenen bir fiyattan kapatıp kâr elde edebilmek amacı ile verilen emirdir.Limit emir türevidir.

Sözleşmeye göre vadesinde ödemelerin yapılmaması veya tahsilatın güçleşmesi durumunda; kredinin durdurulduğunu, alacağın tamamının yasal yollardan tahsil edilmeye başlanacağını ve tüm kredinin muaccel kılınacağını müşteriye bildiren ihtarnamedir.

Finansal Sözlük