Finansal Sözlük

Ana gayrimenkulun vasfının arsa, bağ, bahçe, vs. olmasına göre hazırlanmış ve uygulama projesine göre yapılmış olan veya yapılması planlanan bağımsız bölümlerin niteliğini ve tapuda kaç arsa payı ile maliklerinin belirlenmiş olduğunu gösteren tapudur.

Bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapılacak veya yapılmakta olan bir veya birden çok yapının bağımsız bölümleri için, o arsanın maliki veya ortak malikleri tarafından, Kat Mülkiye Kanunu hükümlerine göre kurulan irtifak hakkıdır.

Bağımsız bölümler üzerinde kanuna uygun olarak kurulan mülkiyet hakkına kat mülkiyeti denir.

Devletten gizlenen, kayda geçirilmeyen/geçirilemeyen ve bu sebeple denetlenemeyen faaliyetler olarak tanımlanabilir.

Borçlunun kredi geri ödemelerini yapmaması halinde alacağın kefil olan kişiden tahsil edilmesini sağlayan teminat türüdür.

Sözleşmeyi müşteriyle birlikte imzalayan ve bu sözleşmeden doğan her türlü borç ve yükümlülüklerden müştereken sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir.

Düzenlemek.

Piyasa fiyatlarındaki düşüşlerden kâr elde etme amacıyla baz üründe satış ağırlıklı açılmış pozisyondur.

Kıyı bankacılığı ülke dışından sağlanan fonların yine ülke dışında kullandırılmasını amaçlayan ve ülkede bankacılık sektörü için düzenlenmiş her türlü yasa ve yönetmeliklerin dışında kalan serbest bankacılıktır.

KKB A.Ş. üyesi olan kurumlar arasında, bireysel kredi ürün müşterilerine ait detaylı bilginin, kredi kararı aşamasında risk faktörünün belirlenmesine ve dolayısıyla da riskin minimize edilebilmesine olanak sağlamak üzere çağdaş yöntemler kullanılarak paylaşımına olanak sağlayan bir ’bilgi paylaşım sistemidir’.

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu.

Kısa vadeli borcun, orta ya da uzun vadeli borca dönüştürülmesidir.

Ortak yarar gözeten ve daha çok mali konularla uğraşan kişiler ya da kuruluşlardan oluşan bir gruptur. Ortaklık anlamına gelir.

Çeşitli bankalar tarafından finansal kiralama yoluyla tüketiciyi konut sahibi edindirme yöntemi.

Banka ve finans kuruluşlarının, gayrimenkul ipoteği karşılığında konut sahibi olmak isteyenlere sunduğu kredi türüdür.

Konutu olası tehlike durumlarına karşı koruyan, prim tutarları konutun risk değeri, yeri, yaşı gibi durumlara değişiklik gösteren sigorta türüdür.

Bir ülke parasının, döviz piyasalarında başka bir ülke parası ile serbestçe değiştirilebilmesi ve uluslararası ticari işlemlerde değişim aracı olarak kullanılabilmesidir.

Bir şirkete ait menkul kıymetlerin borsa listesine alınmasıdır.

Belirli miktardaki satın alma gücünün, belirli bir süre için ve geri verilmek üzere bir bedel (genellikle faiz) karşılığı gerçek ya da tüzelkişilere verilmesidir.

Müşteriye kullandırılan kredi tutarıdır.

Kredi müşterisinin vefat etmesi durumunda teminatı kredi borcuna mahsup edilmek üzere, daini mürtehin Akbank T.A.Ş. olarak düzenlenen hayat sigortası türüdür.

Bir bankanın açtığı kredilerin geri dönmemesi riskidir.

KKB tarafından belirlenen ve kişinin kredi geçmişi ile çeşitli risk faktörleri incelenerek oluşturulan, kredi başvurusunu doğrudan etkileyen bir puan türüdür.

Genel anlamıyla, borçlu pozisyondaki kurumun borcunu ödeyememe ihtimaline karşı, alacaklının hakkını garanti eden kıymetli evrak; bir çeşit borç sigortasıdır.

Sabit getirili menkul kıymetin üzerinde yazılı olan ve belirli dönemler itibariyle ödenen faizdir.

Finansal Sözlük